Forelesningsnotat 05.03.2013

For de som ikke fikk med seg forelesningen i dag, legger jeg ut et notat i fra forelesningen. Har prøvd etter beste evne å få med meg de mest relevante poengene.

Forelesning 05.03.2013

Utnytte markedet på en legitim måte. F.eks. at man foretar tiltak i den dominerende stillingen og forbrukervennlige interesser.

Eksempel: Dette vil være en utilbørlig utnyttelse f.eks. i forhold til den ytelsen man mottar i forhold til forbrukerne.

Ikke dominerende stilling kan man underprise produktene. Må være både utilbørlig og urimelig. Foretak med monopol, lavere kvantum med høyere pris. Riktig produksjonsnivå er ikke avgjørende. Det kan også være andre forhold. Teknologi og kapasitet. Må ta en rekke forhold i betraktning. Det avgjørende er om etterspørselen som det står i siste setningen.

Effektiv teknologi. Likeverdige ytelser og pris og andre kontraktsforhold. Prisdiskriminering med forskjellige priser og korresponderende prisforskjeller. Rabatt i større kvanta, og det vil være prisdiskrimering om man har ulik pris til ulike foretak. Dominerende foretaket må passe på at de tilbyr på like vilkår til like leverandører. Da er det forbudt, nok et eksempel. Forbud mot å inngå avtaler etter avtaleinngåelse f.eks. koblingssalg. Da får du billigere pris om du kjøper A og B.

Koblingssalg kan gis rabatt f.eks. samlerabatt. Kaffetrakter og kaffefilter vil begrense konkurransen i tilstøtende markede. De sikrer og at de får solgt et nytt produkt der de ikke dominerer på bekostning av de dominerende foretakene. Man har i tillegg et forbud mot kontroll av konkurranseloven § 11, ikke et forbud å fusjonere, men i de tilfeller at det vil føre til en vesentlig konkurransehemmende. Litt strengere.

Reglene er en endringshjemmel om en sammenslutning vil føre til en vesentlig sammenslutning. F.eks. Ica og Norgesgruppen.

Skal gripe inn om det er i strid med lovens formål. Plikt å gripe inn. Kan ikke utvise skjønn. I tillegg er det krav om at sammenslutningen har årsakssammenheng med beviselig sammenheng i konkurranse. Foretak er definert i lovens § 2. En sammenslutningen er ved full sammenslåing i en enhet. Fusjon eller sammensmelting til en ny enhet. Overtakene tar over eiendeler i sin helhet. Full sammenslåing. Bortfaller og en juridisk enhet. Enkelte kan foreligge i samme selskapet og et datterselskap med felles konsernledelse. Enheten blir en. Må se på ledelsen. Kan også regnes som sammenslutning med deler av et selskap. Gir kontroll. Ingen kontroll, ikke i strid med bestemmelsen.

En annen form er fellesforetak. To eller flere aktører går de inn i joint ventures. Fellesforetaket blir kontrollert i fellesskap, fellesforetak som bare styres av en aktør er viktig å skille. Om man ikke kommer innenfor en foretakssammenslutning kan man rammes av § 10 om ulovlig samarbeid. Dette må vurderes om man ikke oppfyller vilkårene om foretakssammenslutning. Eller at de blir forverret. Skal litt til. Må analysere det aktuelle markedet. Om det forverres eller om det foreligger en hypotetisk vurdering uten en slik sammenslutning.

Det må i tillegg være årsakssammenheng mellom sammenslutning og konkurransehemmingen. Her er det gjerne de som likevel blir lovlige. Likevel blir lovlig. Kjøpes opp uansett, vil det ikke være noen sammenslutning for det ville skjedd uansett. Uten sammenslåing. Konkurs. Dårlig økonomi, måtte bedriften måtte forlate uansett. Større andel og begrensningene i konkurransen må sees på. Dette er nærmere presisert i forarbeidene til bestemmelsene. Der det ikke er konkurs, men bare skrantene økonomi.

Følgende vilkår må oppfylles. Ikke lønnsomt. Ikke på randen av konkurs eller vil bli konkurs. I tillegg må erververen godtgjøre at erververen at den tilleggskapasitet at den ikke utgjør en trussel. Gunstigere enn fordeling av kundemasse. Tilsvarende eller lignende bestemmelser i EØS-avtalen. Er angitt i artikkel 57 i EØS-avtalen. Tilsyn i henhold til nr. 2. Effektiv konkurranse. Omfattet av denne avtalen skal erklæres som uforenelig. Ikke tid å gå nærmere inn på dette. § 16.

Frie markedet er i utgangspunket styrt etter unntak med for eksempel statstøtte. Regjeringen har likevel lov å regulere prisene for å passe på å ha en forenelig markedspris. § 2. Ikke lov å avtale urimelige priser. Monpol på markedet, enerådene, hensyn til forbrukerne. Lov å regulere prisene. Lovverk mot konkurransesvekkende tiltak. § 8 og 9 angir hvem som er håndhevingsmyndighet i Norge. Konkurransetilsynet.

Midlertidig vedtak om sammenslutningen er lovlig. Ikke regulert i loven, men bruker anvendelser der de er beskjedne. Internasjonale begrensinger. EFTAs overvåkningsorgan er ESA. Treffer vedtak der om det blir påklaget på noe vis. Norske konkurransemyndigheter håndhever om det aktuelle § 53 og 54. Påvirker samhandlingen på det norske markedet. Er overlatt ESA og ikke konkurransetilsynet.

Den internasjonale håndhevingstilsynet kan ilegge bøter og tvangsmulkt, men ikke straff. Fordi nasjonalstatene ikke har et overnasjonalt håndhevingsmandag. Bare økonomiske sanksjoner. Se link for mer informasjon.

Til slutt noen tips:

  • Hold fokus på de forbudene som gjelder. Dominerende stilling og konkurransehemmende tilbud.
  • Les pensum om dette
  • Se på innleveringsoppgave til tirsdag som legges ut på fredag

 

Interessant? Del videre!

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *